Home

Welkom op de website van de vereniging 'Vrienden van Park Hartenstein en Omgeving'!

De vereniging is in 2009 opgericht vanuit de zorg over het niveau waarop onderstaand genoemde gebieden beschermd, beheerd en onderhouden worden. Waardevolle cultuurhistorische gebiedsidentiteiten vervagen of gaan zelfs hierdoor verloren, tegelijkertijd neemt de belevingswaarde voor de burger als gebruiker van deze gebieden af. Met name geldt dit voor park Hartenstein.

De vereniging stelt zich ten doel activiteiten te ontwikkelen die leiden tot herstel en behoud van aanwezige landschappelijke-, cultuurhistorische-, ecologische- en natuurwaarden van de voormalige buitenplaatsen Hartenstein, Pietersberg, Laag Oorsprong en voormalig landgoed de Hemelse berg. Deze gebieden maken allen deel uit van de Zuid Veluwezoom in de gemeente Renkum.

De vereniging tracht dit doel te bereiken als belangenbehartiger, hetzij zelfstandig, hetzij in de rol van intermediair en/of door samenwerking met bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties, door met name plannen te initiëren die leiden tot herstel, behoud en leiden tot een waardig beheer van bovengenoemde gebieden.

Daarnaast wil de vereniging de betrokkenheid van burgers bij deze waardevolle gebieden vergroten door informatie te verschaffen over de gebieden en uitingen van cultuur in de gebieden te ondersteunen, zoals activiteiten op het gebied van kunst en muziek zover deze niet tot schade leiden van het decor waarin deze plaatsvinden.

De vereniging zal veel aandacht schenken aan het Rijksmonument Park Hartenstein waar in het monumentale en historische hoofdgebouw het Airborne museum is gevestigd en in het voormalige koetshuis (eveneens een monument) een restaurant wordt geëxploiteerd.

Eén van haar hoofddoelen is dan ook om er voor te zorgen dat het park een aantrekkelijke groene oase blijft waar voor de bezoeker sprake kan zijn van rust. Een park waarvan de besloten gezelligheid en haar primaire openbare functionaliteit, voor alle bewoners van de gemeente Renkum in het algemeen en voor de inwoners van Oosterbeek in het bijzonder, behouden blijft. Een park waar de mensen op mooie zomeravonden kunnen genieten van muziek en poëzie, en waar grootouders met hun kleinkinderen graag naar het hertenkamp komen.

De forse, deels ondergrondse uitbreiding van het Airborne museum in 2008 ging in niet onbelangrijke mate ten koste van het in de 19e eeuw in Engelse landschapsstijl aangelegde park. Dit heeft er de vereniging toe gebracht scherp te letten op toekomstige ontwikkelingen die de groene cultuurhistorie van het gebied mogelijk kunnen schaden en deze trachten te voorkomen.

De vereniging 'Vrienden van Park Hartenstein' wil de binnen haar ledenbestand aanwezige kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur, ecologie, geschiedenis en cultuur, graag voor dit doel inzetten. En dit laatste samen met externen ten behoeve van het behoud - en voor een verantwoorde ontwikkeling van voormalige landgoederen en buitenplaatsen die binnen haar aandachtsgebied liggen. Toegespitst op het Park Hartenstein wil zij samen met de gemeente komen tot een goed onderbouwde visie en plan van aanpak komen voor de herinrichting van dit als Rijksmonument aangewezen groene erfgoed.

Lid worden
Wilt u onze doelstellingen ondersteunen door lid te worden? Via de link 'Lid worden', bovenaan deze pagina, kan men zich als lid opgeven.

Website bijgewerkt op 8 oktober 2018